postbus at plumage.be

DISCLAIMER

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Plumage geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. De aansprakelijkheid van Plumage voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website kan enkel in het geval van opzet of grove fout hunnerzijds worden ingeroepen. De informatie die Plumage kenbaar maakt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Indien u zich toegang verschaft tot deze website en/of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dit toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot en/of het gebruik van onze website.